Glossari

Abandonament acumulat estudis anteriors a l’EEES i graus
Nombre d’estudiants de la cohort considerada que han deixat els seus estudis de manera definitiva des de l’any d’inici fins a l’últim curs acadèmic considerat. Els abandonaments acumulats es calculen sumant els abandonaments anuals des de l’any d’inici fins al curs de referència de les dades. Es considera que un alumne abandona quan no es matricula durant dos cursos acadèmics consecutius en aquell estudi ni s’ha titulat.
Abandonament acumulat màsters
Nombre d’estudiants de la cohort considerada que han deixat els seus estudis de manera definitiva des de l’any d’inici fins a l’últim curs acadèmic considerat. Els abandonaments acumulats es calculen sumant els abandonaments anuals des de l’any d’inici fins al curs de referència de les dades. Es considera que un alumne abandona quan no es matricula durant un curs acadèmic en aquell estudi ni s’ha titulat.
Abandonament estudis anteriors a l’EEES i graus
Nombre total d’estudiants que, durant dos cursos acadèmics consecutius, ni han formalitzat la matrícula en l’estudi que cursaven ni s’hi han titulat.
Abandonament màsters
Nombre total d’estudiants que, durant un curs acadèmic, ni han formalitzat la matrícula en l’estudi que cursaven ni s’hi han titulat.
Alumnes inicials
Nombre d’estudiants que es matriculen per primera vegada a l’estudi, en cadascun dels cursos acadèmics considerats.
Alumnes que marxen
Alumnes de les universitats catalanes vinculats a un programa de mobilitat que han fet estades en altres universitats.
Alumnes que vénen
Alumnes vinculats a un programa de mobilitat que, provinents d’altres universitats no catalanes, han fet estades en una universitat catalana.
Àmbit/branca
Conjunt d’estudis que, pel seu grau d’homogeneïtat, formen una àrea temàtica.
Any d’inici
Curs en què l’alumne comença un estudi.
Assignats
Nombre d’alumnes que han fet la preinscripció universitària i als quals s’ha adjudicat una plaça.
Assignats per preferència
Nombre d’alumnes que han fet la preinscripció universitària i als quals s’ha assignat una plaça, tenint en compte l’ordre en què van escollir els estudis. Per exemple, alumne assignat en primera preferència és aquell que ha estat assignat a l’estudi que va demanar en primera opció.
Canvi d’estudi
Nombre d’alumnes de la cohort considerada que abandonen l’estudi inicial per cursar un altre estudi del mateix tipus (és a dir, si estan en un estudi anterior a l’EEES van a un altre estudi anterior a l’EEES, si estudien un grau van a un altre grau, i el mateix per als màsters) dins del sistema universitari públic de Catalunya.
Categoria professorat
Nivell acadèmic que té el personal docent de les universitats. Pot ser funcionari (catedràtic, titular) o contractat (associat, col·laborador, lector, agregat...).
Centre
Unitat organitzativa bàsica en què s’estructuren les universitats i que té com a responsabilitat principal la gestió i l’organització dels ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció de títols oficials.
Cohort
Conjunt d’estudiants que es matriculen per primera vegada al curs inicial d’un estudi en un centre o un departament determinat.
Continuen estudiant
Nombre d’alumnes de la cohort que s’han matriculat i no s’han titulat en el curs acadèmic de referència.
Crèdit ordinari
Quantitat d’hores de dedicació lectiva de cada professor al grup d’alumnes matriculats a la matèria que imparteix. El total de crèdits d’una matèria haurà de ser superat mitjançant un sistema d’avaluació.
Crèdits oferts
Nombre resultant del càlcul del nombre d’assignatures ofertes al pla d’estudis multiplicat per vuit.
Crèdits teòrics de l’estudi
Crèdits mínims que ha de superar l’estudiant per titular-se.
Curs acadèmic
Període temporal que, generalment, va de setembre a setembre.
Demanda
Nombre de sol·licituds presentades al procés de preinscripció per accedir a un estudi d’una universitat, considerant totes les vies possibles d’accés.
Demanda en primera opció
Nombre d’estudiants que fan la sol•licitud de preinscripció universitària a un estudi de grau des de qualsevol via. Es té en compte l’estudi que l’estudiant ha sol•licitat en primera preferència a la convocatòria de juny. En el procés de preinscripció hi entra l’oferta dels centres integrats i adscrits, únicament de les universitats públiques i la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.
Demanda per preferència
Nombre de sol·licituds presentades al procés de preinscripció per accedir a un estudi d’una universitat, segons l’ordre escollit per l’alumne, considerant totes les vies possibles d’accés.
Doctor
Titulat universitari que ha superat un programa de doctorat i ha elaborat, presentat i aprovat la seva tesi doctoral.
Espai europeu d’educació superior (EEES)
Marc educatiu europeu i de qualitat creat a partir de la Declaració de Bolonya amb la finalitat de fomentar el creixement econòmic d’Europa, la seva competitivitat internacional i la seva cohesió social per mitjà de l’educació i la formació dels ciutadans al llarg de la seva vida i la mobilitat.
Estudi
Pot ser un grau, un màster o un estudi anterior a l’EEES.
Estudiant equivalent a temps complet (ETC)
Nombre resultant del càlcul de dividir la xifra total de crèdits matriculats pel conjunt d’estudiants en un curs acadèmic, de cadascun dels estudis i programes de suficiència investigadora que ofereix la universitat, entre la mitjana de crèdits que un estudiant ha de cursar cada any per finalitzar els seus estudis en el temps teòric previst. En cap cas no es consideren els crèdits convalidats, reconeguts, adaptats i/o equiparats.
Estudiants ETC entre Professors ETC
És el quocient entre els estudiants ETC ( alumne que matricula 60 crèdits ECTS) i els professors ETC ( aquell que imparteix 240 hores de docència en aula en el curs acadèmic considerat)
Estudiants matriculats
Nombre d’estudiants que han formalitzat la seva matrícula en un estudi i que hi han estat admesos.
Estudis anteriors a l’EEES
Agrupació de cursos acadèmics que formen una unitat formativa anterior a la implantació de l’Espai europeu d’educació superior. Les titulacions universitàries podien ser de 1r cicle (diplomatura o enginyeria tècnica), de 1r i 2n cicle (llicenciatura o enginyeria superior) i de 2n cicle (llicenciatura o enginyeria superior).
Estudis oficials de grau
Estudis universitaris conduents a l’obtenció d’un títol oficial de grau. Els estudis de grau són de 240 crèdits ECTS, els quals equivalen a un període d’estudi de quatre cursos. Només excepcionalment els graus poden tenir més crèdits i suposar un període d’estudis més ampli.
Estudis oficials de màster
Programes docents que proporcionen una formació avançada per assolir una especialització acadèmica o professional, o bé promouen la iniciació en tasques de recerca. Un cop superat el màster, la persona que vulgui desenvolupar una carrera acadèmica i de recerca disposa dels programes de doctorat que ofereixen les universitats.
HIDA compartides
Hores de classe impartides pels professors en aules on hi ha alumnes procedents de més d’una assignatura (del mateix estudi o d’estudis diferents). No inclou les hores de tutoria, la preparació de les classes, la correcció d’exàmens, etc. Fa referència als estudis i no als doctorats.
HIDA no compartides
Hores de classe impartides pels professors en aules on hi ha alumnes procedents d’una única assignatura. No inclou les hores de tutoria, la preparació de les classes, la correcció d’exàmens, etc. Fa referència als estudis i no als doctorats.
Hores impartides de docència a l’aula (HIDA)
Hores de classe impartides pels professors a l’aula. És la suma de les hores impartides en assignatures compartides i no compartides. No inclou les hores de tutoria, la preparació de les classes, la correcció d’exàmens, etc. Fa referència als estudis i no als doctorats.
Dimensió del grup
Nombre d’alumnes del grup.
Nombre de grups
Nombre de grups en què es divideix l’assignatura per impartir la docència. Els grups poden ser de teoria, pràctica, pràctiques de camp, pràctiques de laboratori, pràcticum, pràctiques clíniques, etc.
Nota d’accés
Qualificació amb la qual l’estudiant pot participar en el procés de preinscripció a la universitat. La nota de la fase general de les PAU (proves d’accés a la universitat) i la nota mitjana del batxillerat donen ponderadament la nota d’accés per optar als estudis universitaris.
Nota de tall juny
És la nota mínima (nota del darrer alumne admès a l’estudi) de la convocatòria de juny, dels alumnes de la via 0 (Batxillerat + PAU) i 4 (FP2, CFGS) .
Nou accès en primera preferència
Percentatge d’alumnes de nou accés a l’estudi que van escollir aquell estudi com a 1a opció en el procés de preinscripció,. Només fa referència als alumnes de la convocatòria de juny, per les vies d’accés 0 (Batxillerat + PAU), 4 (FP2, CFGS), 7 (Alumnes que ja han passat per la universitat provinents de batxillerat) i 8 (Alumnes que ja han passat per la universitat provinents de CFGS).
Nou ingrés de graus
Nombre d’estudiants que, per primera vegada, han formalitzat la matrícula en un estudi, accedint-hi per qualsevol de les vies de preinscripció o per trasllat (provinents d’una altra universitat, un altre estudi o un altre centre). A l’efecte de càlcul:
Nou ingrés dels estudis anteriors a l’EEES
Nombre d’estudiants que, per primera vegada, han formalitzat la matrícula en un centre i un estudi, accedint-hi per qualsevol de les vies de preinscripció o per trasllat (provinents d’una altra universitat, un altre estudi o un altre centre).
Oferta de places
Nombre de places que ofereix un estudi. Aquesta oferta recull també el nombre de places corresponents al districte compartit.
País de la universitat estrangera
País al qual pertany la universitat estrangera.
PAS
Nombre de personal d’administració i serveis.
Procedència dels estudiants de nou ingrés
És la universitat on ha cursat l’estudi que dóna accés al màster a l’alumne de nou ingrés
Professorat equivalent a temps complet
Nombre resultant del càlcul de la suma d’hores de professorat contractades dividida entre 240 (nombre d’hores de docència del professorat a temps complet).
Professorat
Nombre de personal docent de les universitats que té encomanades tasques de docència i/o recerca.
Programa i subprograma de mobilitat
Línia de finançament que té com a objectiu general facilitar l’intercanvi, la cooperació i la mobilitat internacional entre els sistemes d’educació i formació dels països que participen en el programa.
Repetirien els estudis
Percentatge de persones enquestades que tornarien a triar els mateixos estudis si haguessin de començar de nou.
t (durada teòrica)
Cursos previstos segons el pla d’estudis perquè l’alumne obtingui la titulació.
t+1
Durada teòrica de l’estudi més un any.
Taxa d’abandonament
Percentatge del nombre d’estudiants que han abandonat els estudis respecte del total d’alumnes de la cohort que els va iniciar.
Taxa d’eficiència
Per als titulats o titulades en un determinat curs, quocient entre el nombre de crèdits teòrics necessaris per titular-se i el nombre de crèdits dels quals s’ha hagut de matricular un estudiant per titular-se. Si un estudiant es matricula únicament dels crèdits necessaris per titular-se, i els supera, tindrà una taxa d’1 (100%). En el cas dels graus, els crèdits teòrics són els que consten al ROC, i en el cas dels màsters, són els crèdits que haurà de superar l’alumne al màster en funció de la seva formació prèvia.
Taxa de graduació
Percentatge del nombre d’estudiants que s’han titulat en el temps teòric de l’estudi o en el temps teòric de l’estudi més un any respecte del nombre total d’alumnes de la cohort.
Taxa de rendiment
Percentatge dels crèdits ordinaris superats respecte dels crèdits ordinaris matriculats en un curs acadèmic. En els estudis no adaptats a l’EEES, els crèdits ordinaris corresponen al nombre d’hores de dedicació lectiva del professorat. En els estudis adaptats a l’EEES, inclouen també les hores de treball de l’alumne.
Tesis llegides
Nombre de doctorands que han aprovat la tesi doctoral.
Titulació requerida per al desenvolupament de la feina
Estudi exigit per accedir al lloc de treball que està ocupant (titulació específica, titulació universitària o no calia cap titulació).
Titulat/ada
Estudiant que ha aprovat el 100% dels crèdits necessaris per a l’obtenció del títol, independentment de si n’ha tramitat l’emissió o no.
Titulats/ades acumulats/ades
Nombre d’estudiants que s’han titulat des d’un any d’inici determinat fins al curs acadèmic de referència. Es consideren estudiants titulats els que han aprovat el 100% dels crèdits necessaris per a l’obtenció del títol.
Trams de docència
Reconeixement de la qualitat d’un període quinquennal de dedicació a la docència. Si un PDI ha guanyat trams en categories diferents, se sumaran els trams de les diferents categories i es mostraran a la categoria actual.
Trams de docència vius
Trams de docència (reconeixement de la qualitat de la docència) obtinguts durant el darrer període de cinc anys.
Trams de recerca
Reconeixement de la qualitat d’un període de sis anys de dedicació a la recerca. Si un PDI ha guanyat trams en categories diferents, se sumaran els trams de les diferents categories i es mostraran a la categoria actual.
Trams de recerca vius
Trams de recerca (reconeixement de la qualitat de la recerca) obtinguts durant el darrer període de sis anys.
Trasllat a graus
Nombre d’alumnes de la cohort considerada que han fet un trasllat d’expedient des d’un estudi de 1r i 2n cicle cap a un grau de la mateixa universitat.
Treballen després de tres anys
Percentatge de persones enquestades ocupades tres anys després de finalitzar els estudis.
Unitat
Pot ser un centre, un departament o una altra unitat de la universitat.
Universitat
Institució docent integrada per diferents centres, anomenats facultats o escoles, on s’imparteixen estudis superiors i s’atorguen els títols corresponents.
Universitat estrangera
Universitat que no forma part de la xarxa d’universitats espanyoles.
Via d’accés
Cadascuna de les modalitats a partir de les quals l’estudiant pot accedir a la universitat.