UAB : Dret i polítiques de la integració europea: dret constitucional europeu i constitucionalisme multinivell /droit et politiques de l'intégration européenne: droit constitutionnel européen et multilevel constitutionalism

Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
11-12 40 7 30 100% 0% 23 0%
12-13 40 10 17 100% 100% 0 0%
13-14 0 0 7 0% 0% 7 100%
14-15 0 ND 4 0% 0% 4 100%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.

Nombre de professors que participen a l'estudi

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Lectors i altres Professors en vies de permanència

Hores de docència per categoria del professor

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Lectors i altres Professors en vies de permanència

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

  • Doctor

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)