UAB : Filosofia contemporània: tendències i debats

Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 10
Dona 6
Total 16

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 6
Home 10

Estudis previs dels alumnes de nou ingrés

Segon cicle 12
Estudis cursats en una universitat aliena a l'EEES 3
Estudis cursats en una universitat de l'EEES 1
Total 16

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats