Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Dona 24
Home 15
Total 39

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 24
Home 15

Estudis previs dels alumnes de nou ingrés

Segon cicle 24
Estudis cursats en una universitat aliena a l'EEES 13
Estudis cursats en una universitat de l'EEES 2
Total 39

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats