UAB : Processament del llenguatge natural i tecnologies lingüístiques/natural language preocessing and human language technology

Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Dona 22
Home 4
Total 26

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 22
Home 4

Estudis previs dels alumnes de nou ingrés

Estudis cursats en una universitat aliena a l'EEES 19
Estudis cursats en una universitat de l'EEES 5
Primer cicle i/o ha superat 180 crèdits 1
Segon cicle 1
Total 26

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats