UAB : Processament del llenguatge natural i tecnologies lingüístiques/natural language preocessing and human language technology

Professorat

  • Curs acadèmic :

Relació estudiants entre estudiants ETC per PDI ETC (ETC: equivalent a temps complert)

Any Acadèmic Alumnes ETC i PDI ETC Alumnes ETC Professors ETC
09-10 0 15,3 0
10-11 0 10,9 0
11-12 7,2 9,3 1,3
12-13 10,2 15,2 1,5
13-14 2,1 2,3 1,1
14-15 0 0,1 0

Dada aproximada considerant que 1 PDI ETC imparteix 240 hores anuals en aula. Es considera que un alumne ETC equival a 60 crèdits ordinaris matriculats, independentment dels crèdits i la durada del pla d'estudis

Evolució de les HIDA, per tipologia de professorat

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Lectors i altres Professors en vies de permanència
  • Altres

HIDA segons el grau de titulació del professor

Facultat de filosofia i lletres 312,06
Total 312,06

La categoria “Sense informar” correspon al personal que fa classe i que és investigador o PAS o personal aliè a la universitat

HIDA per tipologia de professorat

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Lectors i altres Professors en vies de permanència
  • Altres

Personal que fa classe a l'estudi segons nombre d'hores impartides