UAB : Processament del llenguatge natural i tecnologies lingüístiques/natural language preocessing and human language technology

Dades de curs acadèmic

  • Any acadèmic :

Evolució: nombre d'alumnes titulats per gènere

  • Dona
  • Home

Nombre d'alumnes titulats, per sexe i edat

  • Dona
  • Home

Evolució de la taxa de rendiment

  • Dona
  • Home

Taxa de rendiment, per sexe i edat

Dona
Home