UAB : Processament del llenguatge natural i tecnologies lingüístiques/natural language preocessing and human language technology

Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés
10-11 30 9
11-12 30 8
12-13 30 13
13-14 0 2

Procedència dels estudiants de nou ingrés

  • Estudiants que provenen d'altres univeristats del SUC
  • Estudiants que provenen d'altres univeristats de l'estat
  • Estudiants que provenen d'universitats estrangeres