Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 13
Dona 11
Total 24

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 11
Home 13

Estudis previs dels alumnes de nou ingrés

Segon cicle 18
Estudis cursats en una universitat aliena a l'EEES 6
Total 24

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats