UAB : Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat en llengua i literatura catalana/castellana

Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Dona 28
Home 7
Total 35

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 28
Home 7

Estudis previs dels alumnes de nou ingrés

Segon cicle 32
Primer cicle i/o ha superat 180 crèdits 2
Estudis cursats en una universitat aliena a l'EEES 1
Total 35

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats