Professorat

  • Curs acadèmic :

Relació estudiants entre estudiants ETC per PDI ETC (ETC: equivalent a temps complert)

Any Acadèmic Alumnes ETC i PDI ETC Alumnes ETC Professors ETC
13-14 0 23 0
14-15 5,7 25 4,4
15-16 18,3 24 1,3
16-17 5,3 23,6 4,5
17-18 5,3 24 4,5
18-19 0 28 0

Dada aproximada considerant que 1 PDI ETC imparteix 240 hores anuals en aula. Es considera que un alumne ETC equival a 60 crèdits ordinaris matriculats, independentment dels crèdits i la durada del pla d'estudis

Evolució de les HIDA, per tipologia de professorat

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Associat
  • Altres
  • INVESTIGADORS
  • PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
  • PREDOCS

Personal que fa classe a l'estudi segons nombre d'hores impartides