Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 1
Total 1

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona
Home 1

Estudis previs dels alumnes de nou ingrés

Segon cicle 1
Total 1

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats