UAB : Logística i gestió de la cadena de subministrament / logistics and supply chain management

Resum