UPC : Anàlisi de polítiques agràries, alimentàries i mediambientals / european master in agricultural, food and environmental policy analysis

Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
14-15 39 1 2 75% 0% 1 0%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.

Nombre de professors que participen a l'estudi

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Lectors i altres Professors en vies de permanència

Hores de docència per categoria del professor

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Lectors i altres Professors en vies de permanència

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

  • Doctor

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)