Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 61
Dona 28
Total 89

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 28
Home 61

Estudis previs dels alumnes de nou ingrés

Primer cicle i/o ha superat 180 crèdits 50
Estudis cursats en una universitat aliena a l'EEES 21
Segon cicle 18
Total 89

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats