Ocupació

  • Any de l'enquesta :

Població, error i mostra

Població % resposta Mostra % error mostral
ND ND ND ND