Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Dona 16
Home 14
Total 30

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 16
Home 14

Estudis previs dels alumnes de nou ingrés

Estudis cursats en una universitat aliena a l'EEES 13
Primer cicle i/o ha superat 180 crèdits 12
Segon cicle 5
Total 30

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats