Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Dona 32
Home 32
Total 64

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 32
Home 32

Estudis previs dels alumnes de nou ingrés

Segon cicle 41
Primer cicle i/o ha superat 180 crèdits 20
Estudis cursats en una universitat aliena a l'EEES 3
Total 64

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats