Professorat

  • Curs acadèmic :

Relació estudiants entre estudiants ETC per PDI ETC (ETC: equivalent a temps complert)

Any Acadèmic Alumnes ETC i PDI ETC Alumnes ETC Professors ETC
10-11 0 28,4 0
11-12 49,2 47,4 1
12-13 13,4 44,2 3,3
13-14 11 33,8 3,1
14-15 6,4 29,4 4,6
15-16 9,4 34 3,6

Dada aproximada considerant que 1 PDI ETC imparteix 240 hores anuals en aula. Es considera que un alumne ETC equival a 60 crèdits ordinaris matriculats, independentment dels crèdits i la durada del pla d'estudis

Evolució de les HIDA, per tipologia de professorat

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Lectors i altres Professors en vies de permanència
  • Associat
  • Altres

HIDA segons el grau de titulació del professor

Escola tècnica superior d'enginyeria industrial de barcelona 231
Total 231

La categoria “Sense informar” correspon al personal que fa classe i que és investigador o PAS o personal aliè a la universitat

HIDA per tipologia de professorat

  • Associat

Personal que fa classe a l'estudi segons nombre d'hores impartides