Professorat

  • Curs acadèmic :

Relació estudiants entre estudiants ETC per PDI ETC (ETC: equivalent a temps complert)

Any Acadèmic Alumnes ETC i PDI ETC Alumnes ETC Professors ETC
13-14 8,6 47,9 5,6
14-15 9,6 69,1 7,2
15-16 8,7 58,5 6,7
16-17 6,2 37,2 6
17-18 6,7 35,4 5,3
18-19 0 22,4 0

Dada aproximada considerant que 1 PDI ETC imparteix 240 hores anuals en aula. Es considera que un alumne ETC equival a 60 crèdits ordinaris matriculats, independentment dels crèdits i la durada del pla d'estudis

Evolució de les HIDA, per tipologia de professorat

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Permanents (TEU + Col·laboradors)
  • Lectors i altres Professors en vies de permanència
  • Associat
  • Altres
  • INVESTIGADORS

Personal que fa classe a l'estudi segons nombre d'hores impartides