UPC : Escola tècnica superior d'enginyeria industrial de barcelona

Graus

Enginyeria en tecnologies industrials Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria química (escola tècnica superior d'enginyeria industrial de barcelona) Enginyeria i Arquitectura
Tecnologies industrials i anàlisi econòmica / industrial technologies and economic analysis Enginyeria i Arquitectura

Màsters

Advanced materials science and engineering Enginyeria i Arquitectura
Automàtica i robòtica Enginyeria i Arquitectura
Automàtica i robòtica Enginyeria i Arquitectura
Cadena de subministrament, transport i mobilitat Enginyeria i Arquitectura
Ciència i enginyeria de materials Enginyeria i Arquitectura
Doble màster universitari en enginyeria industrial i automàtica i robòtica Enginyeria i Arquitectura
Doble màster universitari en enginyeria industrial i enginyeria d'automoció Enginyeria i Arquitectura
Doble màster universitari en enginyeria industrial i enginyeria de l'energia Enginyeria i Arquitectura
Doble màster universitari en enginyeria industrial i enginyeria d'organització Enginyeria i Arquitectura
Doble màster universitari en enginyeria industrial i enginyeria nuclear Enginyeria i Arquitectura
Doble màster universitari en enginyeria industrial i enginyeria química Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria biotecnològica Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria d'automoció Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria de l'energia Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria d'organització Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria industrial Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria mecànica Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria nuclear/nuclear engineering Enginyeria i Arquitectura
Erasmus mundus en sistemes energètics sostenibles (select)/erasmus mundus master in environomical pathways for sustainable energy sistems (select) Enginyeria i Arquitectura
Erasmus mundus en sistemes energètics sostenibles/erasmus mundus in environomical pathways for sustainable energy systems Enginyeria i Arquitectura
Logística, transport i mobilitat Enginyeria i Arquitectura
Polímers i biopolímers Ciències
Recerca en enginyeria de processos químics Enginyeria i Arquitectura
Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals Ciències de la Salut