Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 43
Dona 8
Total 51

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 8
Home 43

Estudis previs dels alumnes de nou ingrés

Segon cicle 21
Estudis cursats en una universitat aliena a l'EEES 20
Primer cicle i/o ha superat 180 crèdits 8
Estudis cursats en una universitat de l'EEES 2
Total 51

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats