Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 34
Dona 12
Total 46

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 12
Home 34

Estudis previs dels alumnes de nou ingrés

Estudis cursats en una universitat aliena a l'EEES 26
Primer cicle i/o ha superat 180 crèdits 13
Segon cicle 4
Estudis cursats en una universitat de l'EEES 2
Programes de postgrau 1
Total 46

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats