Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 8
Dona 2
Total 10

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 2
Home 8

Estudis previs dels alumnes de nou ingrés

Estudis cursats en una universitat aliena a l'EEES 10
Total 10

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats