Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 18
Dona 17
Total 35

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 17
Home 18

Estudis previs dels alumnes de nou ingrés

Estudis cursats en una universitat aliena a l'EEES 13
Primer cicle i/o ha superat 180 crèdits 12
Segon cicle 10
Total 35

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats