Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Dona 6
Home 6
Total 12

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 6
Home 6

Estudis previs dels alumnes de nou ingrés

Estudis cursats en una universitat aliena a l'EEES 7
Primer cicle i/o ha superat 180 crèdits 3
Segon cicle 2
Total 12

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats