Professorat

  • Curs acadèmic :

Relació estudiants entre estudiants ETC per PDI ETC (ETC: equivalent a temps complert)

Any Acadèmic Alumnes ETC i PDI ETC Alumnes ETC Professors ETC
13-14 5,7 10 1,7
14-15 4,1 10,3 2,5
15-16 1 6,3 6,4
16-17 3,9 4,8 1,2
17-18 0,5 0,8 1,6

Dada aproximada considerant que 1 PDI ETC imparteix 240 hores anuals en aula. Es considera que un alumne ETC equival a 60 crèdits ordinaris matriculats, independentment dels crèdits i la durada del pla d'estudis

Evolució de les HIDA, per tipologia de professorat

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Permanents (TEU + Col·laboradors)
  • Lectors i altres Professors en vies de permanència
  • Associat
  • Altres
  • INVESTIGADORS
  • PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
  • PREDOCS

Personal que fa classe a l'estudi segons nombre d'hores impartides