Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 53
Dona 14
Total 67

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 14
Home 53

Estudis previs dels alumnes de nou ingrés

Primer cicle i/o ha superat 180 crèdits 22
Segon cicle 21
Estudis cursats en una universitat aliena a l'EEES 18
Estudis cursats en una universitat de l'EEES 6
Total 67

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats