UPC : Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes

Alumnes

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats