Ocupació

 • Any de l'enquesta :

Població, error i mostra

Població % resposta Mostra % error mostral
ND ND ND ND

Taxa d'ocupació (sèrie històrica)

 • Ocupat
 • Aturat
 • Inactiu

Temps d'inserció (sèrie històrica)

 • Menys de 3 mesos
 • Més d'un any
 • Entre 3 mesos i 1 any

Vies d'inserció a la primera feina (sèrie històrica)

 • Contactes
 • Internet
 • Premsa
 • Empresa pròpia
 • Borsa de treball
 • Altres
 • SCC/INEM

Es mostra l'evolució temporal dels 8 aspectes més valorats a la darrera enquesta