UPC : Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en matemàtiques

Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 20
Dona 19
Total 39

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 19
Home 20

Estudis previs dels alumnes de nou ingrés

Segon cicle 31
Primer cicle i/o ha superat 180 crèdits 5
Estudis cursats en una universitat aliena a l'EEES 1
Estudis cursats en una universitat de l'EEES 1
Programes de postgrau 1
Total 39

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats