UPC : Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especialitat en tecnologia

Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 51
Dona 26
Total 77

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 26
Home 51

Estudis previs dels alumnes de nou ingrés

Segon cicle 39
Primer cicle i/o ha superat 180 crèdits 37
Programes de postgrau 1
Total 77

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats