Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 3
Dona 2
Total 5

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 2
Home 3

Estudis previs dels alumnes de nou ingrés

Segon cicle 5
Total 5

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats