Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 30
Dona 6
Total 36

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 6
Home 30

Estudis previs dels alumnes de nou ingrés

Primer cicle i/o ha superat 180 crèdits 13
Estudis cursats en una universitat aliena a l'EEES 11
Segon cicle 7
Estudis cursats en una universitat de l'EEES 5
Total 36

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats