Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Dona 87
Home 82
Total 169

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 87
Home 82

Estudis previs dels alumnes de nou ingrés

Segon cicle 97
Estudis cursats en una universitat aliena a l'EEES 46
Primer cicle i/o ha superat 180 crèdits 21
Estudis cursats en una universitat de l'EEES 5
Total 169

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats