Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Dona 23
Home 22
Total 45

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 23
Home 22

Estudis previs dels alumnes de nou ingrés

Segon cicle 24
Estudis cursats en una universitat aliena a l'EEES 19
Primer cicle i/o ha superat 180 crèdits 2
Total 45

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats