UPC : Erasmus mundus en ciència i enginyeria de materials avançats (amase)/erasmus mundus master in advanced materials science and engineering (amase)

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Procedència dels estudiants de nou ingrés

  • Estudiants que provenen de la mateixa universitat
  • Estudiants que provenen d'altres univeristats del SUC
  • Estudiants que provenen d'altres univeristats de l'estat
  • Estudiants que provenen d'universitats estrangeres