UPC : Erasmus mundus en ciència i enginyeria de materials avançats (amase)/erasmus mundus master in advanced materials science and engineering (amase)

Professorat

  • Curs acadèmic :

Relació estudiants entre estudiants ETC per PDI ETC (ETC: equivalent a temps complert)

Any Acadèmic Alumnes ETC i PDI ETC Alumnes ETC Professors ETC
16-17 6 9,4 1,5
17-18 7,1 15,5 2,2
18-19 0 17 0

Dada aproximada considerant que 1 PDI ETC imparteix 240 hores anuals en aula. Es considera que un alumne ETC equival a 60 crèdits ordinaris matriculats, independentment dels crèdits i la durada del pla d'estudis

Evolució de les HIDA, per tipologia de professorat

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Lectors i altres Professors en vies de permanència
  • Associat
  • Altres
  • INVESTIGADORS

Personal que fa classe a l'estudi segons nombre d'hores impartides