UPF : Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes

Professorat

  • Curs acadèmic :

Relació estudiants entre estudiants ETC per PDI ETC (ETC: equivalent a temps complert)

Any Acadèmic Alumnes ETC i PDI ETC Alumnes ETC Professors ETC
14-15 40 125,8 3,1
15-16 56,7 200,6 3,5
16-17 66,6 175,3 2,6
17-18 60,1 184,8 3,1
18-19 0 173,5 0

Dada aproximada considerant que 1 PDI ETC imparteix 240 hores anuals en aula. Es considera que un alumne ETC equival a 60 crèdits ordinaris matriculats, independentment dels crèdits i la durada del pla d'estudis

Evolució de les HIDA, per tipologia de professorat

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Associat
  • Altres

Personal que fa classe a l'estudi segons nombre d'hores impartides