Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 32
Dona 14
Total 46

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 14
Home 32

Estudis previs dels alumnes de nou ingrés

Segon cicle 37
Estudis cursats en una universitat de l'EEES 5
Estudis cursats en una universitat aliena a l'EEES 3
Primer cicle i/o ha superat 180 crèdits 1
Total 46

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats