Professorat

  • Curs acadèmic :

Relació estudiants entre estudiants ETC per PDI ETC (ETC: equivalent a temps complert)

Any Acadèmic Alumnes ETC i PDI ETC Alumnes ETC Professors ETC
13-14 15 53,2 3,5
14-15 16,1 54,8 3,4
15-16 14,7 50,1 3,4
16-17 17 55 3,2
17-18 9,5 52 5,4
18-19 0 44,3 0

Dada aproximada considerant que 1 PDI ETC imparteix 240 hores anuals en aula. Es considera que un alumne ETC equival a 60 crèdits ordinaris matriculats, independentment dels crèdits i la durada del pla d'estudis

Evolució de les HIDA, per tipologia de professorat

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Permanents (TEU + Col·laboradors)
  • Associat
  • Altres
  • PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
  • PREDOCS

HIDA segons el grau de titulació del professor

Departament de ciències experimentals i de la salut 673
Total 673

La categoria “Sense informar” correspon al personal que fa classe i que és investigador o PAS o personal aliè a la universitat

HIDA per tipologia de professorat

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Associat
  • Altres

Personal que fa classe a l'estudi segons nombre d'hores impartides