Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Dona 36
Home 22
Total 58

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 36
Home 22

Estudis previs dels alumnes de nou ingrés

Segon cicle 49
Estudis cursats en una universitat aliena a l'EEES 6
Estudis cursats en una universitat de l'EEES 3
Total 58

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats