Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Dona 16
Home 5
Total 21

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 16
Home 5

Estudis previs dels alumnes de nou ingrés

Segon cicle 13
Estudis cursats en una universitat aliena a l'EEES 4
Estudis cursats en una universitat de l'EEES 3
Programes de postgrau 1
Total 21

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats