Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Dona 21
Home 11
Total 32

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 21
Home 11

Estudis previs dels alumnes de nou ingrés

Estudis cursats en una universitat aliena a l'EEES 16
Segon cicle 13
Estudis cursats en una universitat de l'EEES 1
Primer cicle i/o ha superat 180 crèdits 1
Programes de postgrau 1
Total 32

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats