Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 10
Dona 5
Total 15

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 5
Home 10

Estudis previs dels alumnes de nou ingrés

Primer cicle i/o ha superat 180 crèdits 11
Segon cicle 4
Total 15

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats