Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Dona 28
Home 26
Total 54

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 28
Home 26

Estudis previs dels alumnes de nou ingrés

Primer cicle i/o ha superat 180 crèdits 36
Segon cicle 18
Total 54

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats