Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 31
Dona 6
Total 37

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 6
Home 31

Estudis previs dels alumnes de nou ingrés

Estudis cursats en una universitat aliena a l'EEES 21
Estudis cursats en una universitat de l'EEES 8
Primer cicle i/o ha superat 180 crèdits 4
Segon cicle 4
Total 37

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats