UdG : Psicologia clínica de la salut i qualitat de vida

Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Dona 4
Home 2
Total 6

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 4
Home 2

Estudis previs dels alumnes de nou ingrés

Segon cicle 5
Estudis cursats en una universitat de l'EEES 1
Total 6

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats