Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Dona 38
Home 8
Total 46

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 38
Home 8

Estudis previs dels alumnes de nou ingrés

Primer cicle i/o ha superat 180 crèdits 26
Segon cicle 16
Estudis cursats en una universitat aliena a l'EEES 2
Estudis cursats en una universitat de l'EEES 2
Total 46

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats