Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Dona 23
Home 4
Total 27

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 23
Home 4

Estudis previs dels alumnes de nou ingrés

Primer cicle i/o ha superat 180 crèdits 19
Segon cicle 8
Total 27

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats